People Australia

  • searches all National Centre of Biography websites
  • searches all National Centre of Biography websites
  • searches all National Centre of Biography websites

Browse Lists:

Desailly, Emma Amelia (1828–1852)

Desailly, Emma Amelia (1828–1852)
Born

11 April 1828
Hobart, Tasmania, Australia

Died

19 April 1852
Kangaroo Point, Tasmania, Australia

* Dates are approximate