People Australia

  • searches all National Centre of Biography websites
  • searches all National Centre of Biography websites
  • searches all National Centre of Biography websites

Browse Lists:

Legge, James Gordon (1863–1947)

army officer

James Gordon Legge (1863-1947), by unknown photographer, 1920-29

James Gordon Legge (1863-1947), by unknown photographer, 1920-29

Australian War Memorial, 100140

© Copyright People Australia, 2012